Kort oversigtsprogram findes her. Der vil være fire sideløbende tematiske sessioner om formiddagen og ved første tematiske sessionstid om eftermiddagen. Der vil være to sideløbende tematiske sessioner ved den sidste tematiske sessionstid om eftermiddagen.

Symposiumbogen med abstracts kan findes her:

TIDSESSION
8:30-9:15Registrering og kaffe
9:15-10:20Velkomst
Keynotes (læs mere om keynotes her)
Lektor Caren Cooper
Lektor Josep Perelló
: Citizen Science as a common space for scientific research and civil society
10:20-10:40Kaffepause
10:40-12:10Tematisk session: Natur & Miljø (Auditorium O100)
v. Charlotte Moshøj, Dansk Ornitologisk Forening
Format: oplæg á 10 minutter plus 2 minutter til spørgsmål. Derefter diskussion i plenum.
 
Citizen science baserede projekter inden for Natur og Miljø spænder over et bredt felt og dækker mange forskellige grader og måder at involvere frivillige i dataindsamling, afrapportering og formidling af resultaterne. I denne session ser vi bl.a. på hvorledes frivilliges bidrag til indsamling af data om insekters biomasse og tæthed ift. habitattyper kan have betydning for den overordnede insektmonitorering ikke kun i DK, men også på tværs af landegrænser, og for fremtidig forvaltning af vores natur.
 Vi belyser også længerevarende projekter og tidsserier, såsom punktællingsprogrammet og ringmærkningsprogrammet ud fra et citizen science perspektiv.  Herunder hvorledes langtidsserier af fugledata indsamlet af frivillige kan anvendes til at identificere og forstå effekter af ændret arealanvendelse og klimaforandringer på danske fuglebestande, såvel som at få belyst hvorledes naturforvaltning og forskning har haft gavn af de frivillige ringmærkeres indsamlede data og viden om fugles træk- og spredningsforhold, dødelighed m.m. Vil trækfugleatlasset inspirere til nye spørgsmål samtidig med at de fremtidige ringmærkningsaktiviteter kan målrettes? Nationens ”lydlandskab” bliver desuden beskrevet i et nyt, citizen science baseret forskningsprojekt. Her får vi viden om hvorvidt naturens lyde er blevet trængt i baggrunden eller er presset ud på landet af menneskets kakofoni af tale og maskiner, og om dette udgør et mærkbart problem, eller om dyrene tilpasser sig? Også havet er blevet en vigtig scene for citizen science projekter. Her får vi indblik i to projekter;  projekt HavBlitz, der ved hjælp af miljøDNA vil give et øjebliksbillede af hvilke kystnære fiskearter, der associeres med fast substrat; og til sidst viden om hvorledes frivillige har bidraget til at indsamle data, der giver ny viden om marsvins bevægelser og kælvningsområder omkring Fyn, og hvorledes disse kan pege hen imod nye forvaltningstiltag for arten.
  Således vil disse i alt 6 mundtlige indlæg såvel som indmeldte poster belyse mange forskellige aspekter af citizen science-baserede natur- og miljø-projekter, og vi vil i plenum forsøge at se på den brede implementering, udfordring og overordnede betydning af de frivilliges involvering for projekterne og for de overordnede natur, miljø og forvaltningsmæssige mål.  


Mundtlige oplæg
Svenningsen, C, et al. Patterns in flying insect biomass and land use
Davison, C, et al. Using Citizen Science to understand the effects of land-use and climate change on Denmark’s birds
Thorup, K, et al. Det europæiske trækfugleatlas – en samlet bearbejdning af over 100 års ringmærkningsindsats af frivillige
Rahbek, C, et al. Lyden af Danmark: Fra fuglesang til kunstig intelligens
Sandahl, A, Tøttrup, A. et al. Possibilities, Limitations, and Lessons Learned: A Review and Case Study of Marine Citizen Science
Agersnap, S, et al. HavBlitz– Citizen science-baseret miljøDNA-undersøgelser af den marine biodiversitet i Danmark

Poster
Jakobsen, F, et al. Harbour porpoise (Phocoena phocoena) local hot spots found using citizen science
10:40-12:10 Tematisk session: Citizen Science og Empowerment (Lokale O77)
v. Michael Søgaard Jørgensen, AAU
Format: oplæg á 12 minutter plus 3 minutters spørgsmål. Derefter diskussion i plenum.
 
Sessionen sætter fokus på empowerment af civilsamfund, forstået som processer, der giver civilsamfundsaktører større viden om samfundsmæssige forhold og større kapacitet til at handle og få indflydelse på disse forhold. Citizen science giver mulighed for nye former for samarbejde mellem borgere og forskere. Langt de fleste citizen science-projekter inddrager borgere i dataindsamling og -analyse for forskningsprojekter iværksat og ledet af forskere. Selv om denne form for citizen science kan være værdifuld for såvel borgere som forskere, giver den begrænsede muligheder for empowerment af civilsamfundet og de problemstillinger, de kæmper for og med. Gennem to konceptuelle og overbliksskabende oplæg og to oplæg med fokus på konkrete erfaringer med citizen science, der har haft empowerment som del af sit fokus, sætter sessionen fokus på muligheder og udfordringer ved at anvende citizen science som strategi til at styrke civilsamfundets forskellige aktører. Fokus er blandt andet på teoretiske og metodiske tilgange, der kan understøtte empowerment i citizen science.
 
Mundtlige oplæg
Jørgensen, M. Empowerment af civilsamfundet gennem citizen science: erfaringer og muligheder på miljøområdet
Støttrup, J, et al. Coastal fish monitoring through citizen science in Denmark
Johansen, D. Borgerinddragelse og Active Living – et forskningsprojekt midt i Odense
Nielsen, K. Hvordan styrker vi borgernes rolle i citizen science?
10:40-12:10 Tematisk session: Citizen Science og Sundhedsvidenskab (Lokale U99)
v. Peder Jest, OUH
Format: oplæg á 12 minutter plus 3 minutters spørgsmål. Derefter diskussion i plenum.

Mundtlige oplæg
Julius, P, et al. eHealth City Svendborg – borgernes liv som drivkraft for innovation
Tanggaard Andersen, P, et al. Using CS approach in the research project Everyday life with Dementiat
Christiansen, R. Values in communication
Joshi, V, et al. Patient and public involvement in the development of rehabilitation interventions for survivors of cardiac arrest in Denmark

Poster
Kragh, G, et al. Elements of volunteer well-being and the effect on conservation activities
10:40-12:10 Tematisk session: Bibliotekernes mulige roller i Citizen Science (Lokale U95)
v. Thomas Kaarsted, SDUB
Format: oplæg á 12 minutter plus 3 minutters spørgsmål. Derefter diskussion i plenum.

De tre abstracts stammer alle fra DEFF-projektet ’Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes (FFU) roller inden for Citizen Science’. Som seance kommer de til at fungere godt sammen, da vi får:
A)      Universitets- og biblioteksbrancheperspektivet
B)      UC-perspektivet
C)      Gymnasieperspektivet
Det bør give nogle nedslag, der kan være interessante at diskutere ud fra. Selve sessionen afvikles med mulighed for spørgsmål efter hvert indlæg (15 min. til hver alt inklusive), hvorefter gæsterne afhængigt af ståsted inddeles i 2-4 mindre grupper den næste halve time:
1)      Fag- og forskningsbiblioteker: Fx SWOT-analyse og idéer, samarbejde med  
       folkebiblioteker
2)      Folkebiblioteker: Fx SWOT-analyse og samarbejde med FFU-biblioteker
3)      Universitetsansatte/forskere: Ønsker om services eller samarbejder med biblioteker 
       inden for CS
4)    Gymnasielærere: Ønsker om services eller samarbejder med biblioteker inden for CS
Dette blot som en template. Målet er inspiration og dialog. At få gang i en samtale på tværs af skellet mellem biblioteksservice vs. forskning/undervisning. At vi dels tager en konstruktiv dialog omkring bibliotekernes rolle/services, dels hører evt. nye perspektiver og forslag til, hvordan biblioteker kan passe ind. Eller arbejde sammen. Derved bibeholdes elementer af det oprindelige forslag om en workshop.

Mundtlige oplæg
Kaarsted, T, et al. Danske bibliotekers rolle i Citizen Science: En workshop
Holm Rasmussen, R, et al. UC SYD Biblioteket og Citizen Science
Alving, B. Gymnasier i et Citizen Science Sundhedsprojekt
12:10-13:00Frokost / Networking
13:00-14:30Tematisk session: Aktivering af bruger-viden til klima- og miljøforvaltning (Auditorium O100)
v. Finn Danielsen, NORDECO og Christian Skov, DTU Aqua
Format: oplæg á 8 minutter plus 2 minutter til spørgsmål. Derefter diskussion med panelet i plenum.
 
Metoder inden for citizen science har de senere år undergået en hastig udvikling. På klima- og miljøområdet var de frivilliges rolle tidligere især at indsamle data til forskningsprogrammer. Nye metoder aktiverer og nyttiggør de lokale natur-brugeres viden og observationer, fx om kulturlandskabets funktioner og værdier. Kan de nye metoder styrke vores demokrati ved at give brugerne mulighed for at komme til orde, så deres viden og perspektiver inddrages i grundlaget for forvaltningsbeslutninger? Kan de medvirke til at mindske afstanden mellem politikerne og befolkningen? Kan de styrke klima- og miljøindsatser i Danmark? Det ser vi kritisk på i denne session. Oplæggene giver en vifte af eksempler på aktivering af bruger-viden blandt fiskere, landmænd, jægere og andre naturbrugere ift. forvaltningsbeslutninger i det åbne land og i fjorde og kystområder. Vigtige spørgsmål er: Hvordan kommunikeres og nyttiggøres de lokale menneskers viden og observationer til brug i forvaltningsbeslutninger? Hvilke af de måder, som kommuner, nationalparker, universiteter, jægere og miljøorganisationer hidtil har involveret bruger-viden på, har i praksis styrket drift og forvaltning? Har aktivering af bruger-viden betydning for bæredygtigheden af forvaltningstiltag? Er der et uudnyttet potentiale blandt fiskere, landmænd og andre brugere af naturen til at bidrage til klima- og miljøløsninger? Disse emner søges belyst gennem de seks oplæg og derefter drøftet i plenum.
 
Mundtlige oplæg
Møller, K. Lokal forankring af Citizen Science der bidrager positivt til accepten af konfliktdyr
Frikke, J. Involvering af brugernes viden og observationer i Nationalpark Vadehavets drift og forvaltning
Moshøj, C. Citizen Science Baseret Fugleovervågning- Fra Felt til Forskning og Forvaltning.
Clausen, C. Kan øget brug af landmænd og jægeres viden føre til styrket naturforvaltning og bedre beslutningsprocesser i det åbne land?
Støttrup, J, et al. Sikring af et bedre havmiljø i Danmark gennem en permanent aktivering af fiskeres og andre lokale naturbrugeres viden
13:00-14:30 Tematisk session: Borgerinddragelse og Kommunikation i Citizen Science (Lokale O77)
v. Gitte Kragh, Citizen Science Netværket
Format: oplæg á 10 minutters varighed. Derefter dialoggrupper med oplægsholdere.
 
I denne session beskæftiger vi os med aspekter af borgerinddragelse: fra motivation og forskellige faktorers indflydelse derpå samt projektlederes kendskab til deltageres motivation, over rekruttering og fastholdelse af deltagere, til vigtigheden af kommunikation og mediers rolle i den succesfulde borgerinddragelse. Emnet er vigtigt indenfor alle områder og projekter, der bruger citizen science, og oplæggene giver eksempler herpå med fokus på biologi, lyd, kulturhistorie og psykologi. Spørgsmål som vil blive taget op i denne session spænder bredt. Hvor vigtig er kultur og demografiske hensyn for deltagernes motivation? Hvad ved vi, og projektlederne, om deltagernes motivation? Hvilken rolle spiller teknologiske platforme i deltagernes rekruttering, fastholdelse og engagement? Hvordan kan borgerinddragelse understøttes af forskellige kommunikationsformer, og kan medier inddrages på en måde, så projekterne opnår at rekruttere bredere i befolkningen? Disse og flere relaterede spørgsmål forsøges besvaret i oplæggene, og vi diskuterer derefter resultaterne i mindre dialoggrupper med oplægsholderne. 
 
Mundtlige oplæg
Kragh, G, et al. Environmental volunteer motivation: Managers’ perception and actual motivations of volunteers
Richter, A, Tøttrup, A, et al. Drivers of Motivation in conservation-citizen science. Cultural and demographic features determining motives in citizen science
Drotner, K, et al. Kommunikation og citizen science: The missing link
Tizar Hansson, M. Citizen Media Science – Danmarks Radios citizen science samarbejde med ScienceAtHome
Elmose Vad, K, et al. Sådan når du ud i hele landet med dit citizen science projekt
Skov, C, et al. Fangstjournalen – ude med snøren efter citizen science
 
Posters
Ahlefeldt-Laurvig, F. Tegnede forståelser og Citizen science
Moshøj, C, et al. Understanding the motivation & engagement of volunteer birdwatchers
13:00-14:30 Tematisk session: Citizen Science og Undervisning (Lokale U99)
v. Jacob Sherson, AU
Format: oplæg á 12 minutter plus 3 minutters spørgsmål. Derefter diskussion i plenum.
 
I denne session vil vi se eksempler på integrationen af citizen science i den formelle danske undervisning, som spænder fra spil-baseret kvantefysik og indsamling af mælkesyrebakterier til feltarbejde med at indsamle miljøDNA i havne. Oplæggene spænder fra nationale initiativer til tæt fulgte fokusgrupper. I sessionen vil vi primært beskæftige os med spørgsmål omkring elevernes motivation for at deltage og deres udbytte. Hvilke tiltag kan man gøre for at inddrage eleverne så meget som muligt i den forskningsmæssige praksis, og hvad får de ud af deltagelsen? Er det nødvendigt, at aktiviteterne ligger tæt op ad og understøtter det konkrete skolepensum, eller skal forløbet været en inspirationspause fra skolens dagligdag? Endelig vil vi tage en kritisk diskussion af hvor forskningsmæssigt nyskabende de opnåede resultater er. Kunne resultaterne kun være opnået gennem citizen science metoden, eller er det primære mål at ændre elevernes tænkemåde og tillid til egne evner? Disse emner vil blive belyst gennem de fem oplæg og derefter diskuteret i plenum med erfaringer fra salen.
 
Mundtlige oplæg
Koch Sheard, J, et al. Myrejagten – citizen science for familier
Christensen, L. Masseeksperimentet – et student science projekt
Rytter, M, et al. Gymnasieelever kortlægger udbredelsen af marine, invasive arter
Rathcke Lillemark, M, et al. Motivation med citizen science i gymnasiet
Zaman Ahmed, S, et al. ReGAMECUP’18 og FiF – Citizen Science som metode i undervisning
13:00-14:30 Tematisk session: Motivation og fastholdelse af deltagere i kulturhistoriske citizen science projekter (Lokale U95)
v. Allan Vestergaard, Rigsarkivet
Format: oplæg á 20 minutters varighed. Derefter diskussion i plenum
 
Brugerinddragelse og citizen science indenfor kulturarvssektoren er kendetegnet ved, at de frivillige ofte har stort kendskab til og er stærkt motiverede i forhold til netop at arbejde med kulturarv. I denne session bliver vi præsenteret for to projekter, der på hver deres måde forsøger at indkredse og udnytte denne motivation, til at opnå mål som både de frivillige og udbyderne af projekter kan se meningen med. Derudover vil vi kigge lidt ind i fremtiden og forsøge at sætte nogle ord på, hvordan vi tror det klassiske indekseringsprojekt vil udvikle sig fremover, hvor der forhåbentligt bliver lettere adgang til metadata fra eksempelvis automatiseret tekstgenkendelse. Efter de tre oplæg vil vi på basis af de tilstedeværendes erfaringer forsøge at indkredse, hvad det er, der kendetegner deltagerne i kulturarvsinstitutionernes citizen science projekter og, hvad vi kan gøre for at designe projekter, så de imødekommer netop disse karakteristika. Vi vil endvidere tage pulsen på status indenfor området og forhåbentligt få nye gode ideer til konstruktive samarbejder og mere effektiv rekruttering.
 
Mundtlige oplæg
Tovgaard-Olsen, K, et al. Citizen science i danske arkiver – Om slægtsforskning, historisk forskning og et nyt projekt kaldet Linklives
Poder, S. What’s in a task?
Larsen, L. R. & Vestergaard, A. Hvad er fremtiden for de klassiske citizen science projekter i kulturarvssektoren?
14:30-14:45Kaffepause
14:45-15:30Tematisk session: Hvordan kan citizen science bidrage til opfyldelse af formålet med fondes arbejde? (Auditorium O100)
v. Julie Koch Sheard, Citizen Science Netværket
Format: oplæg á 5 minutters varighed. Derefter mulighed for individuel dialog med de deltagende fonde
 
I denne session vil fem af Danmarks fonde og andre tilskudsgivende organisationer kort præsentere deres arbejde og hvordan de eventuelt ser citizen science spille ind. Der vil efterfølgende være mulighed for at snakke med de enkelte fondsrepræsentanter individuelt. Kom og pitch en idé og hør om fondenes strategier og arbejdsformer.
 
Mundtlige oplæg 
Aage V. Jensens Fonde v. Lars Malmborg
Villum Fonden v. Ole Laursen
15. Juni Fonden v. Steffen Brøgger-Jensen
Nordea-fonden v. Niels Olsen
Friluftsrådet v. Sven-Åge Westphalen
14:45-15:30 Tematisk session: Digitale platforme: muligheder for citizen science (Lokale O77)
v. Christian Skov, DTU Aqua
Format: oplæg á 8 minutters varighed, efterfulgt af mulighed for at tale med oplægsholdere om deres platform.

I denne session præsenteres to eksisterende platforme og én som er under udarbejdelse. Formålet er at give ideer til samt diskutere, hvordan digitale platforme kan bruges inden for citizen science, og hvordan det rent praktisk foregår. Er der behov for, at man laver en ny platform for hvert projekt, eller kan eksisterende platforme bruges? Hvad skal der tages højde for, fx mht. kvalitetssikring og opbevaring af data, data sikkerhed og de deltagendes brugeroplevelse og kommunikation?

Mundtlige oplæg
SciStarter, ved Caren Cooper
Danmarks Artsportal, ved Dorte Venøe Breddam
Zooniverse, ved Hugh Dickinson

Desuden vil GBIF ved Daniel Noesgaard også være til stede.
15:40Paneldiskussion med Caren Cooper (North Carolina State University), Josep Perelló (University of Barcelona), Kirsten Drotner (Syddansk Universitet), Simon Leed Krøs (Danmarks Naturfredningsforening). Moderator: Anders Høeg Lammers (Videnskab.dk/Forskerzonen)
Afslutning
16:30Networking – snacks & drinks
Mulighed for diskussion af arbejdsgrupper under Citizen Science Netværket
18:00-Symposium-middag (egenbetaling) på Storms Pakhus.