Inddragelse af borgere og frivillige i forskning og forvaltning under betegnelsen ‘citizen science’ har i de senere år gennemgået en rivende udvikling, både i Danmark og internationalt. Vi vil gerne samle de centrale aktører på området herhjemme. Dels for at gøre status for indsatsen og dels for at fremme samarbejde og udveksle erfaringer. Derfor inviterer vi til et symposium om citizen science i Danmark.

Keynotes
Associate Professor Caren Cooper og Associate Professor Josep Perelló. Læs mere om dem her.
Programmet kan findes her.

Præsentationer kan findes her.
Billeder fra dagen kan findes her.

Symposiumbogen, inklusiv abstracts, kan downloades (PDF) her

Twitter wordcloud for #citscidk19 – tak for alle jeres tweets!

Tilmelding

Sted: Syddansk Universitet, Odense, 7. oktober 2019, kl. 9:00-16:30 (plus evt. egenbetalt netværksmiddag)
Deadline for tilmelding: 8. 15. september 2019 – fristen forlænget, ganske få pladser tilbage!
Tilmelding skal ske her: https://sdu-dk.libcal.com/event/3383425

(English version below)

Formål
Dette tværfaglige et-dags symposium sigter mod at skabe debat om, hvad citizen science betyder i dag og hvad det potentielt kan fremover i Danmark. Citizen science er mere udbredt i Danmark, end mange måske tror. Citizen science anvendes ikke alene indenfor fx biologi, hvor det har været brugt i årtier, men også indenfor sundhedsvidenskab, kulturhistorie, samfundsvidenskab og på andre områder. Ligeledes er citizen science ikke forbeholdt ‘de få’, der måske er særligt interesserede i et bestemt emne. Det kan også bruges til undervisningsformål og som værktøj til at knytte borgere, samfund og videnskab tættere sammen.

Dette møde er det første citizen science symposium i Danmark. Det er vores håb at samle aktører indenfor alle grene af citizen science, og alle discipliner og fagområder er velkomne. Vi vil på mødet gerne belyse forskellige perspektiver på citizen science og fremme erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Symposiet er for alle, der har en interesse i, at borgere, forskere, forvaltere, og praktikere samarbejder tættere gennem citizen science i Danmark. Det kan fx være brugere, organisationer, undervisere, beslutningstagere, praktikere involveret i at fremme opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål, NGO’er, medarbejdere i staten eller kommunerne, biblioteker, forskere, offentlige og private institutioner, og fonde.

Logistik
Symposiet afholdes på Syddansk Universitet i Odense, Auditorium O100 og tilstødende lokaler. Der vil blive serveret frokost og te/kaffe (gratis). Vi afslutter symposiet med en middag (egenbetaling). Vi kan desværre ikke dække transport- og overnatningsudgifter, men selve symposiet er gratis at deltage i. Sproget på symposiet vil være dansk. Enkelte præsentationer vil foregå på engelsk.

Program
Der vil være keynotes, paneldiskussioner, korte præsentationer, workshops og tid til at netværke – fuldt program kan findes her.

Keynotes: Associate Professor Caren Cooper og Associate Professor Josep Perelló. Læs mere om dem her.

Tilmelding
Tilmelding er åben for alle og er gratis.
Tilmelding skal ske her: https://sdu-dk.libcal.com/event/3383425
Tilmelding lukker den 15. september, eller når alle pladser er fyldt (der er 170 pladser i alt).
Deltagere er velkomne til at medbringe foldere eller andet (småt) materiale for projekter, de er involverede i, da der vil være bordplads til at lægge materialer på. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål angående dette (CitSciSymposium2019@citizenscience.dk). 

Hvem kan indsende abstracts?
Enhver, der har erfaringer indenfor citizen science i Danmark i den bredeste forstand opfordres til at indsende et abstract. Det kan fx være erfaringer som organisator, som frivillig deltager, som forsker eller som praktiker. Vores fokus på symposiet vil være på, hvad der allerede er gjort af erfaringer, og hvordan den danske ressourcebase indenfor citizen science bedst muligt kan drage nytte af disse erfaringer.

Indhold i abstract
Nedenfor er en række temaer, som vi gerne ser drøftet på symposiet. Temaerne kan bruges som inspiration til abstracts. Andre emner indenfor citizen science i den bredeste forstand er også velkomne. Vi vil så vidt muligt sammensætte parallelle møder under symposiet, der gør det muligt at anskue det samme tema fra forskellige faglige vinkler. Hvert abstract vil blive evalueret af mindst to medlemmer af det Rådgivende Panel ud fra abstractets bidrag til at opfylde formålet med symposiet.

Eksempler på temaer:

 • Citizen science i undervisningen: Hvordan kan citizen science bedst bidrage til undervisningen, f.eks. i Folkeskolen, gymnasiet, og på naturskoler og andre institutioner?
 • Natur, miljø og biodiversitet: Citizen science kan spille en stor rolle indenfor disse emner. Hvilke tilgange har vist sig effektive? Hvordan kan indsatsen styrkes?
 • Fra citizen science til forvaltning og politik: Hvordan kan inddragelse af frivillige og citizen science bidrage til bedre forvaltning og demokratiske beslutningsprocesser?
 • Biblioteker og citizen science: Hvordan kan biblioteker, både ‘almindelige’ og forskningsbiblioteker, inddrages og spille en rolle i kontakten til borgerne?
 • Empowerment: hvad får deltagere ud af at engagere sig? Hvordan bliver resultaterne anvendt, så bidragsyderne får noget ud af det?
 • Gamification: Hvordan kan spil være med til at inkludere flere i initiativerne på forskellige måder?
 • Crowdsourcing: Hvordan bruges crowdsourcing i Danmark i dag og indenfor hvilke områder er der udviklingspotentialer?
 • Data behandling: Hvordan imødegår vi udfordringer for citizen science data? Hvordan muliggør vi udveksling og samkørsel af databaser, fx på miljø- og biodiversitetsområdet?
 • Borgerinddragelse: Hvordan bliver vi bedre til at rekruttere og fastholde frivillige deltagere, og hvordan kommunikerer vi mest effektivt med deltagerne?
 • Forskerperspektiv på citizen science: Hvordan kan citizen science berige forskningen?


Indsend abstract

 • Deadline for indsendelse af abstract er 26. maj 2019.
 • Abstract skal være på maks. 400 ord, foruden titel, forfatter og institutionelt tilhørsforhold
 • Abstract kan indsendes til enten et mundtligt oplæg eller en poster
 • Abstract kan være på dansk eller engelsk. Selve præsentationen/posteren skal så vidt muligt være på dansk, alternativt på engelsk
 • Abstract skal indsendes her: https://forms.gle/4JXP123LJDseQvrv5 Lukket!


Rådgivende Panel
Allan Vestergaard, Rigsarkivet
Charlotte M. Moshøj, Dansk Ornitologisk Forening
Christian Skov, DTU Aqua
Finn Danielsen, NORDECO
Gitte Kragh, Citizen Science Netværket
Jacob Sherson, Aarhus Universitet
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet

Planlægningsgruppe
Anne Kathrine Overgaard, Syddansk Universitet
Gitte Kragh, Citizen Science Netværket
Julie Koch Sheard, Københavns Universitet og Citizen Science Netværket
Thomas Kaarsted, Syddansk Universitet

Mediepartner
Videnskab.dk medvirker som mediepartner.

Finansieret af
Citizen Science Symposium 2019 er sponsoreret af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), Syddansk Universitet, NORDECO og Rigsarkivet.

For mere information, kontakt: CitSciSymposium2019@citizenscience.dk

For informationer, diskussioner og erfaringsudveksling indenfor citizen science i Danmark, tilmeld dig Citizen Science Netværkets mailingliste (via Googlegruppe): https://groups.google.com/forum/#!forum/citizensciencedk


English version

Inclusion of citizens and volunteers in research and management through ‘citizen science’ has expanded greatly in the last few years, both in Denmark and globally. We would like to gather the main stakeholders within citizen science in Denmark, partly to evaluate progress and partly to support and encourage collaboration and to exchange knowledge. Therefore we would like to invite stakeholders to this symposium on citizen science in Denmark.

Location: University of Southern Denmark, Odense, October 7th, 2019
Deadline for abstract submission: May 26th, 2019 June 1st, 2019!
Deadline for registration: September 8th, 2019

Aim of symposium
This interdisciplinary 1-day symposium aims to create debate about what citizen science means today and what it potentially can achieve in Denmark in the future. Citizen science in Denmark is more widespread than many realise. Citizen science does not only occur within for instance ecology, where it has been used for decades, but also within health and social sciences, cultural history, and other natural sciences. Likewise, citizen science is not limited to ‘the few’ interested in specific topics, it can also be used in education and as a tool to bring the public, society and science closer together.

This is the first Danish citizen science symposium and we would like to bring together the different stakeholders from across the various areas using citizen science in Denmark. A variety of perspectives will be discussed, and there will be opportunities for knowledge exchange among participants.

The symposium is for anyone with an interest in furthering the collaboration between the public and scientists through citizen science, for example participants, scientists, organisations, educators, decision-makers, anyone involved in achieving the UN Sustainable Development Goals, NGOs, counties, ministries, libraries, public and private institutions, funders, etc.

Practicalities
The symposium will be held at Southern Denmark University in Odense, Auditorium O100. There will be the and coffee served during breaks, as well as lunch (free). It will be possible to join a networking dinner after the symposium (paid by participants on the day, directly at the venue). Unfortunately, we are unable to cover travel or accommodation, but attending the symposium itself is free of charge.

The symposium will be mainly in Danish, though keynotes and possibly a few of the presentations will be given in English.

Programme
There will be keynotes, paneldiscussions, presentations, workshops and time for networking – full programme later.

Registration
Registration is open to everyone and is free of charge.
Registration must be completed here: https://sdu-dk.libcal.com/event/3383425
Registration deadline is September 8th 2019, or when all spaces have been allocated (150 spaces in total)

Who can submit abstracts?
Anyone with experience in citizen science, in the widest sense of the term, in Denmark are encouraged to submit an abstract. It could be experiences, for example as project leader or organiser, as participant, as scientist or as practitioner. Our focus will be on presentations sharing experiences and knowledge from projects, and how we can increase and have better utilisation of our common citizen science knowledge base.

Contribution content
We would like to discuss the following topics in the symposium. The topics can be used as inspiration for abstracts. Other perspectives and experiences related to citizen science in the widest possible sense are also welcome. Sessions will be composed of contributions related to a specific question or topic from across disciplines, as far as possible. Every abstract will be evaluated by at least two members of the Advisory Board on the basis of meeting the aim of the symposium.

Examples of topics:

 • Citizen science in education: how can citizen science be used in all types and at all levels of education, e.g. in schools, high schools, informal education and other institutions?
 • Nature, the environment and biodiversity: citizen science can play a big role in these areas, so what have we learnt so far? How can we improve?
 • From citizen science to management/policy: how can public engagement and citizen science play a part in better management/policy?
 • Libraries and citizen science: how can public and research libraries play a role in reaching and engaging the public?
 • Empowerment: what is in it for the participants? How are results used so contributors benefit from it?
 • Gamification: how can games play a part in including more participants in a variety of different ways?
 • Crowdsourcing: how is crowdsourcing used in Denmark today and within which areas?
 • Data management: how do we address challenges specific to citizen science data? How will it be possible to link and exchange data from multiple databases, e.g. environmental or biodiversity data?
 • Engagement: how to best recruit and retain participants, and how do we communicate with participants in the best possible way?
 • The research perspective on citizen science: how can citizen science enrich research?

Submission of abstracts

 • Deadline for submission of abstracts is May 26th 2019
 • Abstracts are limited to 400 words, not including title, author(s) and affiliation
 • Abstracts can be submitted either for an oral presentation or a poster
 • Abstracts can be submitted either in Danish or English. Presentations/posters must be in Danish, and only in English if the presenter does not speak Danish
 • Abstracts must be submitted here: https://forms.gle/4JXP123LJDseQvrv5 Closed!

Advisory Board
Allan Vestergaard, The Danish National Archives
Charlotte M. Moshøj, BirdLife Denmark
Christian Skov, DTU Aqua
Finn Danielsen, NORDECO
Gitte Kragh, Citizen Science Netværket
Jacob Sherson, Aarhus University
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg University

Event coordination team
Anne Kathrine Overgaard, University of Southern Denmark
Gitte Kragh, Citizen Science Netværket
Julie Koch Sheard, Copenhagen University and Citizen Science Netværket
Thomas Kaarsted, University of Southern Denmark

Funded by
The Danish Citizen Science Symposium 2019 is funded by Denmark’s Electronic Research Library (DEFF), University of Southern Denmark, NORDECO and the National Archives.

For more information, please contact: CitSciSymposium2019@citizenscience.dk